La Maresma

lifepletera_titol_sep001
Maresma_LB

L’interès ecològic de la maresma de la Pletera se centra en la presència de llacunes costaneres salades amb la corresponent vegetació adaptada a aquestes condicions de salinitat, i poblacions de fartet (Aphanius iberus), peix endèmic de la Península ibèrica en perill d’extinció.
De totes maneres, la maresma de la Pletera va patir a finals dels anys 80 la construcció incompleta d’una urbanització que a principis dels anys 90 va ser abandonada. Fruit d’això, actualment tenim una maresma amb un alt interès natural però interrompuda per la presència d’un conjunt de barreres físiques que dificulten el correcte funcionament ecològic del conjunt de llacunes.

Paral·lelament a la maresma, entre aquesta i la línia de mar, s’hi localitza una línia de dunes que actualment es troba molt poc consolidada, fet que condiciona la intrusió de sorres de platja cap a la zona de maresma, amb el perill que això suposa per una possible colmatació de les llacunes. Un sistema dunar de qualitat no solament és important per la correcció de possibles dinàmiques geomorfològiques sinó també per l’interès de les comunitats vegetals que s’hi localitzen.

Hàbitats interès comunitari

lifepletera_titol_sep001

La Directiva d’hàbitats defineix hàbitat natural com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. Són Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) aquells que:

 • Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural
 • Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la regressió de les poblacions
 • Són exemples representatius almenys d’una de les set regions biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir, l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània, la boreal i la pannònica

Per últim, la Directiva defineix els HIC prioritaris, que són aquells que estan amenaçats de desaparició en el territori de la UE i queconservar-los suposa una especial responsabilitat per a la Unió Europea, a causa de la importància que tenen a escala mundial.

A l’àmbit de la Pletera s’hi localitzen els següents Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC):

 • Llacunes litorals (codi 1150). Hàbitat d’interès comunitari PRIORITARI.
 • Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins (codi 1310)
 • Matolls halòfits mediterranis i termoaltàntics (Sarcocornetea fructicosae) (codi 1420)
 • Prats i jonqueres halòfits meditgerranis (Juncetalia maritimi)
 • Dunes movents embrionàries (2110)
 • Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) (codi 2120)
 • Dunes litorals fixades, amb comunitats de Crucianellion maritimae (codi 2210)
 • Dunes amb prats d’anyals dels Thero-Brachypodietalia (codi 2240)
lifepletera_entorn_001

Espècies interès comunitari

lifepletera_titol_sep001

La Directiva d’hàbitats designa les espècies d’interès comunitari (EIC) en els annexos II i/o, IV o V, tot i que la inclusió d’una espècie en un o altre annex té implicacions molt diferents. Són espècies que en el seu conjunt es caracteritzen per:

 • Estan en perill, llevat si l’àrea de distribució s’estén de manera marginal a la UE i no estan amenaçades ni són vulnerables en l’àrea del paleàrtic occidental.
 • Són vulnerables, és a dir, que el pas a la categoria de les espècies en perill es considera probable en un futur pròxim en el cas de mantenir-se els factors que ocasionen l’amenaça
 • Són rares, és a dir, que les poblacions són de mida petita i que, sense estar actualment en perill ni ser vulnerables, podrien estar-ho o ser-ho en un futur pròxim.
 • Són endèmiques i requereixen especial atenció a causa de la singularitat del seu hàbitat i/o de les possibles repercussions que l’explotació pugui tenir en la conservació de l’espècie.

La Directiva defineix, d’entre les espècies de l’annex II, les espècies prioritàries, la conservació de les quals suposa una especial responsabilitat per a la UE a causa de la importància que tenen a escala mundial. L’espècie present a l’àrea i que es troba en greu perill d’extinció és el fartet (Aphanius iberus), peix endèmic de la península ibèrica que viu principalment en zones de maresma, en aigües amb salinitat elevada. El dessecament d’aquests espais al llarg de la història i la regressió més recent de les zones humides per donar lloc a usos urbanístics i turístics, són els principals motius que han propiciat la regressió d’aquest peix. A la Pletera existia un únic nucli de població de fartet (Aphanius iberus) a la llacuna de Fra Ramon. Amb el projecte LIFE 99/NAT/E/00638 es van incrementar els nuclis de població amb la creació de noves llacunes.

Podeu ampliar informació als següents enllaços:
Life Medacc
Life Potamo Fauna

lifepletera_entorn_fartet
Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo