Programa Life

lifepletera_titol_sep001

El programa Life és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, exclusivament, al medi ambient i acció pel clima. Està gestionat per la Comissió Europea. L’objectiu general per al període 2014-2020 és contribuir al desenvolupament sostenible i a la consecució dels objectius i fites de l’Estratègia Europa 2020 i de les estratègies i plans pertinents de la Unió Europea en matèria de medi ambient i clima. Així mateix, dóna suport a l’aplicació del Programa general de Medi Ambient de la Unió fins al 2020 “Viure bé, respectant els límits del nostre planeta”.

El programa Life funciona des de l’any 1992, cofinançant projectes en favor del medi ambient de la Unió Europea i en diversos tercers països. Els projectes finançats poden ser proposats per agents, entitats o institucions públiques o privades.

El programa Life (2014-2020) es divideix, a la vegada, en dos subprogrames, amb tres àrees prioritàries cada un d’ells:
•    Medi ambient
o    Medi ambient i eficiència en l’ús de recursos
o    Naturalesa i biodiversitat
o    Governança i informació mediambientals

•    Acció pel clima
o    Mitigació del canvi climàtic
o    Adaptació al canvi climàtic
o    Governança i informació mediambiental

Trobareu més informació a la web de Life Europa

“El programa Life funciona des de l’any 1992”

lifepletera_historia_fotohistoria01

Xarxa Natura 2000

lifepletera_titol_sep001
XN2000

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals amb el desenvolupament sostenible dels territoris, procurant que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el deteriorament. Es tracta de la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. D’aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix la protecció del patrimoni natural i, a més, s’ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració a Natura 2000 d’una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen. No es tracta d’un sistema estricte de reserves naturals sinó d’una xarxa de reserves naturals on el territori ha de contribuir en el desenvolupament sostenible, tant econòmic com ecològic.

S’estableix sota el marc legal de la Directiva Hàbitats 92/43/CEE i la Directiva d’Aus 09/47/CEE, les quals defineixen els espais dins la Xarxa Natura 2000 com a Zones d’Especial Conservació (ZEC) pel que fa als hàbitats, i com a Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) pel que fa a les aus.

A Catalunya, la llista d’espais que es va proposar d’incorporar l’any 1997 va ser una gran part dels que estaven inclosos al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) que complien amb els criteris establerts per les esmentades Directives. Actualment a Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com a Llocs d’Importància Comunitària (LIC) –pas previ a la declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC)- i 73 com a Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). D’entre els primers, 29 d’ells ja han estat declarats com a Zones Especials de Conservació (ZEC).

Més informació a Natura 2000.

Projecte Life: Restauració i ordenació de llacunes i sistemes costaners del Baix Ter

lifepletera_titol_sep001

1999-2003

Aquest projecte tenia com a principal objectiu la restauració de les llacunes del Ter Vell i la Pletera. Tenia un cost total d’1.159.000 euros. El principal promotor era l’Ajuntament de Torroella i comptava amb l’Escola Taller Gavarres, el Servei Control de Mosquits i la Universitat de Girona com a col·laboradors. D’altra banda, participaven en el projecte la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Ministeri de Medi Ambient i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.
Les actuacions es van focalitzar en dos punts ben diferenciats: per una banda, la llacuna costanera del Ter Vell, i per una altra banda, a la maresma de la Pletera. En el cas del primer sector, es van executar les següents actuacions buscant la millora de la qualitat de l’aigua:

1993-2003_LB

•    Dragat de la llacuna en els punts amb major contingut orgànic.
•    Eliminació de l’excés de fangs, mitjançant aspiració, a les parts més profundes de la llacuna.
•    La construcció d’un sistema d’aiguamolls que redueixi la càrrega d’entrada de nutrients a la llacuna.
En el segon sector, les actuacions estaven destinades a la millora de les poblacions de fartet (Aphanius iberus):
•    La cria en captivitat de fartet (Aphanius iberus).
•    La creació de noves llacunes d’inundació permanent a la Pletera i la posterior repoblació amb fartet.
•    La conservació de la vegetació de dunes i maresma.

Es pot consultar el projecte a la Càtedra d’Ecosistemes Litorals.

Projecte Life: Recuperació de l’hàbitat d’ambifis i Emys orbicularis al Baix Ter

lifepletera_titol_sep001

2005-2008

Aquest projecte tenia com a principal objectiu la recuperació de les poblacions de les diferents espècies d’amfibis i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis), mitjançant la recuperació dels seus hàbitats: els aiguamolls d’aigua dolça d’inundació temporània o permanent. Tenia un pressupost total d’1.398.300 euros. El projecte va ser una iniciativa dels ajuntaments de Torroella de Montgrí i de Pals. També hi participaven la Generalitat de Catalunya, la Fundació Territori i Paisatge, la Diputació de Girona, el Consorci de la Costa Brava, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Universitat de Girona.

Les principals actuacions executades van ser les següents:
•    Recuperació de closes i terrenys d’inundació contemporània.
•    Restauració de les basses d’en Coll i el seu entorn.
•    Recuperació del bosc de ribera i de les basses associades.
•    Retirada d’exemplars d’espècies de tortuga invasores.
•    Ordenació dels accessos i usos de l’espai.

Més informació a Life Emyser.

2005-2008_LB
Segueix Life Pletera:
Amb el suport de:
LogoLife_Natura20001
AjuntamentTorroella1
ParcNaturalMontgri1
CatedraEcoLitorals1
GrupoTragsa1
Generalitat1
logoUdG
DiputacioGirona1
FundacionBiodiversidadLogo